top of page
corona.jpg

Corona maatregelen 

UPDATE FISCALE CORONA MAATREGELEN PER 21 JANUARI 2021
 

Onderstaand een update van de fiscale Corona maatregelen, zoals gepubliceerd in de Kamerbrief van 21 januari jl., voor zover het loonbelasting en global mobility betreft:

 

 • Verlenging goedkeuring uitbetaling onbelaste kostenvergoedingen: zowel de onbelaste vaste kostenvergoeding als de onbelaste vaste reiskostenvergoeding mogen nog onbelast worden uitbetaald tot 1 april 2021 ook al is het kostenpatroon c.q. het reispatroon gewijzigd, mits het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever waren toegekend. Voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding was dit in december 2020 al goedgekeurd tot 1 februari 2021.

 

 • Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling 2021: evenals in 2020 wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd tot 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarboven geldt een vrije ruimte van 1,18%.

 

 • Onderzoek fiscale tegemoetkomingen thuiswerken: er komt onderzoek naar de mogelijkheden van een structurele aanvullende regeling voor het onbelast vergoeden van de kosten van thuiswerken. 

 

 • Verlenging goedkeuring uitstel administratieve verplichtingen loonheffingen: indien nu niet voldaan kan worden aan bepaalde administratieve verplichtingen, bijvoorbeeld de identificatieplicht, door de diverse Corona restricties, levert dat geen boetes of tariefsverhoging op, mits alsnog zodra het mogelijk is aan deze verplichtingen wordt voldaan. Dit bestaande uitstel wordt verlengd tot 1 juli 2021. 

 

 • Verlenging internationale afspraken: Nederland heeft met België en Duitsland bilaterale afspraken gemaakt over de belastingheffing over het arbeidsinkomen van werknemers die in Nederland wonen en in België dan wel Duitsland werken en vice versa. De werknemer heeft de keuze het salaris te laten belasten op basis van de feitelijke verdeling van de werkdagen in het woonland en in het werkland dan wel te abstraheren van het gewijzigde reispatroon door Corona en te doen alsof de werkverdeling gelijk is aan pre-Corona, namelijk zoals in 2019. Deze afspraken golden al voor 2020 en zijn nu verlengd tot 1juli 2021. Ook de sociale zekerheidspositie van de werknemer zal niet veranderen door Corona.

 

 • Verlenging uitstel van betaling belastingen: dit geldt ook voor de afdracht van loonheffingen. Uitstel is mogelijk tot 1 juli 2021. Belastingen waarvoor dit uitstel van betaling is verkregen moeten vanaf 1 oktober 2021 worden betaald in 36 maanden. 
   

 • Voor directeuren-grootaandeelhouders is het toegestaan om het gebruikelijk loon over 2021 te verlagen indien er sprake is van een omzetdaling over 2021 van tenminste 30% ten opzichte van 2019. Daarbij gelden diverse aanvullende voorwaarden, zoals het niet mogen laten oplopen van de rekening courant schuld en/of dividend en de omzet mag niet zijn beïnvloed door bijzondere omstandigheden zoals oprichting, fusie, etc. Al uitbetaald salaris kan niet worden teruggedraaid.Update 2 april

VERSOEPELING BETALINGSUITSTEL BELASTINGDIENST EN GEBRUIK G-REKENING

Het vragen van uitstel van betaling van de verschuldigde belastingen wordt verder versoepeld, uitgebreid en makkelijker gemaakt. Ook wordt er een regeling getroffen voor ondernemingen met een zgn. G-rekening.

Uitstel eenvoudiger aanvragen

Het vragen van uitstel van belastingbetaling kan nu eenvoudiger via de website van de belastingdienst met een online formulier (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis). Het bestaande digitale uitstelformulier wordt de komende dagen zodanig aangepast dat ook de nieuwe maatregelen hierin verwerkt zijn.

Gecombineerd uitstel voor meer soorten belastingen

Vanaf nu kan met 1 uitstelverzoek uitstel gevraagd worden voor de bestaande belastingschuld en voor de belastingschulden die er de komende 3 maanden bij komen. Verder geldt de aanvraag tegelijkertijd voor meerdere soorten belastingen. Ook  zijn de soorten belastingheffing waarvoor uitstel kan worden aangevraagd uitgebreid. Vanaf nu kan uitstel gevraagd worden voor de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen. Ook voor douanerechten kan uitstel worden aangevraagd.

Termijn

Het versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. Verzoeken om uitstel die gedaan worden tot 19 juni 2020 worden behandeld conform het versoepelde uitstelbeleid.

Iedere ondernemer die uitstel van belastingbetaling aanvraagt vanwege de coronacrisis krijgt standaard 3 maanden

betalingsuitstel.

Ondernemers kunnen ook voor een langere periode uitstel aanvragen als 3 maanden te kort is. De voorwaarden hiervoor worden ook versoepeld. Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 kunnen vanaf nu langer uitstel krijgen door bewijsstukken mee te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van andere maanden. Ondernemers met een belastingschuld hoger dan € 20.000 moeten een zogenaamde derde deskundigenverklaring (opgesteld door bijvoorbeeld een accountant of een brancheorganisatie). Dit zal ook eenvoudiger gemaakt worden. Meer informatie hierover maakt de belastingdienst binnenkort bekend.

Deblokkeren G-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, detacheren of uitlenen en G-rekeningen gebruiken kunnen de belastingdienst verzoeken om het tegoed op hun G-rekening te deblokkeren. Normaliter kunnen alleen overschotten op G-rekening worden vrijgegeven. Nu kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die gereserveerd zijn voor de afdracht van loonheffing en/of btw. Daarvoor is het wel nodig dat het bedrijf uitstel van belastingbetaling aanvraagt. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering van de G-rekening volgt nog op de website van de belastingdienst.

 

Vragen?

Neem contact op met Fabiënne Hol-van Goethem (fabienne@werque.nu; +31 6 22 89 39 26).

2 april


Vaststelling gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder in 2020

Als de corona crisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de BV mogen de BV en de directeur-

grootaandeelhouder gedurende 2020 een lager maandsalaris afspreken. Aan het einde van 2020 wordt vervolgens het gebruikelijke jaarloon over 2020 vastgesteld, wordt dit uitbetaald en wordt hierover loonheffing afgedragen.

Verlaging gebruikelijk loon mogelijk vanaf april 2020

Het salaris dat al genoten is over januari 2020 tot en met maart 2020 kan niet meer teruggedraaid of verlaagd worden. Wel kan vanaf april 2020 (als het salaris over april 2020 nog niet is uitbetaald) het salaris verlaagd worden. Die verlaging kan ook tot nihil zijn.

Verlaging in de aangiften loonheffingen 2020

In de aangiften loonheffingen 2020 wordt het bedrag aan feitelijk uitbetaald salaris opgenomen, inclusief het eventuele loon in natura (zoals bijvoorbeeld de auto van de zaak). Indien er geen salaris meer wordt uitbetaald en er geen loon in natura is, dienen maandelijks zogenaamde nihil-aangiften voor de loonheffingen ingediend te worden. Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar 2020 of het moment waarop in 2020 de dienstbetrekking eindigt, wordt bepaald wat het gebruikelijk loon over het jaar 2020 is. Als de BV te weinig loon betaald heeft, moet dan het verschil alsnog als loon betaald worden en daarover loonheffingen afgedragen worden.

Verzoek om vooroverleg is niet nodig

De BV en de aanmerkelijk belanghouder (directeur-grootaandeelhouder) mogen dus over 2020 tijdelijk een lager salaris overeenkomen. Daar is geen vooroverleg met de belastingdienst. Wel is het raadzaam om de tijdelijke verlaging van het salaris op de juiste wijze vast te leggen (bijvoorbeeld besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of addendum op de arbeidsovereenkomst).

 

Vragen?

Neem contact op met Fabiënne Hol-van Goethem (fabienne@werque.nu; +31 6 22 89 39 26).

1 april 2020

TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (hierna “NOW”) is op 31 maart 2020 middels een persbericht en kamerbrief verder bekend gemaakt. Vandaag op 1 april 2020 is de regeling in de Staatscourant gepubliceerd en treed daardoor per 2 april 2020 in werking. De NOW is een subsidie van de overheid die de loonkosten van werkgevers met meer dan 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020 ten gevolge van de corona crisis grotendeels moet compenseren. Aanvragen voor de NOW dienen te gebeuren bij het UWV. Dat kan naar alle waarschijnlijkheid vanaf maandag 6 april 2020.

Inhoud van de NOW

Voorwaarden

De voorwaarden voor een beroep op de NOW zijn als volgt:

1. De werkgever moet een omzetdaling van tenminste 20% hebben vanaf 1 maart 2020.

2. De werkgever mag geen ontslag(en) doorvoeren op bedrijfseconomische gronden gedurende de periode waarover

hij de NOW subsidie ontvangt. Werkgevers die gebruik maken van de NOW mogen dus geen ontslagaanvragen

indienen bij het UWV op basis van bedrijfseconomische redenen vanaf 18 maart 2020 tot het einde van de periode

waarover de NOW is aangevraagd. Wordt dit toch gedaan dan wordt het loon van de betreffende werknemers

vermeerderd met 50% en wordt dit totaal afgetrokken van de loonsom waarover de NOW wordt berekend. Al

ingediende aanvragen voor de inwerkingtreding van de NOW dienen binnen 5 werkdagen na inwerkingtreding van

de NOW (2 april 2020) te worden ingetrokken indien de werkgever gebruik wilt maken van de NOW subsidie. Na 2

april 2020 ingediende ontslagaanvragen op bedrijfseconomische grond dienen te worden ingetrokken binnen 5

werkdagen na indiening om nog gebruik te kunnen maken van de NOW subsidie.

3. Inspanningsverplichting van de werkgever om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden gedurende de NOW

periode.

4. De werkgever handelt in overeenstemming het doel van de NOW regeling. Dat betekent concreet dat hij de NOW

subsidie volledige gebruikt om de loonkosten te betalen.

5. De loonaangifte dient op de gebruikelijke manier tijdig gedaan te worden.

6. De werkgever heeft een controleerbare administratie die als basis dient voor de aanvraag NOW en die tenminste 5 jaren na de datum van de vaststelling van de NOW subsidie bewaard blijft en voor inzage beschikbaar is.

7. Als de werkgever niet langer voldoet aan de voorwaarden van de NOW dient hij hiervan onverwijld melding te doen aan het UWV.

8. De werkgever is verplicht om de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging dan wel de werknemers bij

gebreke daarvan te informeren over de NOW subsidieverlening.

9. De werkgever informeert de gemeente over de aanvraag NOW subsidie indien hij een loonkostensubsidie ontvangt.

10. De werkgever overlegt na afloop van de periode waarover NOW subsidie is verleend een definitieve opgave van de omzetdaling met in beginsel een accountantsverklaring (de zogenaamde aanvraag tot vaststelling subsidie).

Tegemoetkoming/compensatie

§ De compensatie is een subsidie en hoeft dus niet terug betaald te worden.

§ De compensatie is gekoppeld aan het omzetverlies. Maximaal 90% van de loonkosten worden gecompenseerd. Bij

100% omzetverlies wordt 90% van de loonkosten gecompenseerd. Bij een lager omzet verlies een pro rata deel.

Dus bijvoorbeeld bij 50% omzetverlies maximaal 45%.

§ De compensatie ziet op de loonsom over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

§ Als basis voor de loonsom wordt uitgegaan van het zgn. sociale verzekeringsloon, daarbij uitgaand van de loonsom die ziet op inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dus normaal salaris en de gebruikelijke vaste

salarisbestanddelen zoals vaste toeslagen. Netto reis- en onkostenvergoedingen vallen hier niet onder. Evenmin als

de uitbetaling van het vakantiegeld in mei 2020. De loonsom over januari 2020 zoals die bekend is bij de

Belastingdienst en het UWV is het uitgangspunt voor de uitbetaling van het voorschot. Indien met een verloning

per 4 weken wordt gewerkt, wordt de 4 weken loonsom herberekend naar een maand loonsom.

§ Op de loonkosten wordt een opslag van 30% gedaan als tegemoetkoming in de werkgeverslasten (sociale

zekerheidsbijdragen, pensioenpremies, opbouw vakantiegeld etc.).

§ Het loon per werknemer wordt geplafonneerd op € 9.538 per maand. Hierboven is er geen compensatie.

§ De compensatie ziet in eerste instantie op een periode van 3 maanden, dus maart 2020 tot en met mei 2020. De

mogelijkheid tot verlenging (onder eventueel aanvullende voorwaarden) wordt opengehouden. Voor 1 juni 2020

wordt beslist over een dergelijke verlenging.

§ De compensatie wordt in 3 gelijke termijnen uitbetaald. Het eerste voorschot zal binnen 2 tot 4 weken na het

indienen van de aanvraag worden uitbetaald. De uitbetalingsdata van het tweede en derde voorschot zijn nog niet

bekend.

§ De formule voor de berekening van de compensatie/subsidie is: A x B x 3 x 1,3 x 0,9. Daarbij is:

A: percentage omzetdaling.

B: loonsom.

3 ziet op de vergoeding gedurende 3 kalendermaanden.

1,3 ziet op de opslag van 30% voor de werkgeverslasten.

0,9 het percentage van 90% voor compensatie loonkosten

§ Indien al recht op werktijdverkorting bestaat en ook een aanvraag voor de NOW wordt gedaan waarbij er

gedurende een bepaalde periode sprake is van samenloop van de betaling van WW-gelden op basis van

werktijdverkorting en de NOW subsidie wordt de betaling van WW gelden in mindering gebracht op de loonsom

over maart 2020 tot en met mei 2020.

Bepaling omzetverlies

§ Het omzetverlies wordt bepaald door de omzet in de 3 maandsperiode te vergelijken met de gehele omzet over

2019 gedeeld door 4 (dus de gemiddelde kwartaal omzet over 2019).

§ Deze 3 maandsperiode kan ingaan of op 1 maart 2020 of op 1 april 2020 of op 1 mei 2020. Zo kunnen bedrijven die niet per 1 maart 2020 maar met vertraging last krijgen van een omzetdaling door de corona crisis ook van de NOW gebruik maken. Als loonsom blijft dan wel de loonsom over de periode maart 2020 tot en met mei 2020 gelden.

§ Het omzetverlies moet op concernniveau bepaald worden en niet per groepsvennootschap. Op concernniveau

moet sprake zijn van tenminste 20% omzetverlies. De definitie van “concern” wordt gedaan op basis van het

burgerlijk wetboek en het jaarrekeningenrecht.

§ Subsidies of andere bijdragen uit publieke middelen (bijv. door scholen en culturele instellingen) worden

gelijkgesteld aan omzet.

§ Als een werkgever in 2019 nog niet bestond is er dus geen referteperiode over 2019. Voor deze werkgevers zal een afwijkende omzetbepaling gelden; deze is nog niet bekend.

 

Voor welke werknemers?

§ Voor werknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

§ Voor werknemers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

§ Voor werknemers met een flexibel contract, dus min/max contract of nulurencontract.

Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden. Zij kunnen ook een beroep doen op de NOW mits ze hun werknemers in dienst houden. Directeuren-grootaandeelhouders die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen komen niet in aanmerking voor de NOW subsidie.

Voor welke werknemers?

§ Voor werknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

§ Voor werknemers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

§ Voor werknemers met een flexibel contract, dus min/max contract of nulurencontract.

§ Degene met een fictieve dienstbetrekking die verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

§ De overheidswerknemer.

Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden. Zij kunnen ook een beroep doen op de NOW mits ze hun werknemers in dienst houden. Directeuren-grootaandeelhouders die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen komen niet in aanmerking voor de NOW subsidie. Evenmin als degenen die vrijwillig verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (denk aan langdurig uitgezonden werknemers of aan werknemers uitgezonden naar landen waarmee Nederland geen sociaal zekerheidsverdrag heeft).

Aanvraag NOW

§ De aanvraag dient online te gebeuren bij het UWV.

§ Naar verwachting kan dat vanaf maandag 6 april 2020 (dat wordt op 3 april as. definitief beslist).

§ De officiële aanvraagperiode is vanaf 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020 of zoveel eerder als mogelijk.

§ Per loonheffingennummer dient een aanvraag ingediend te worden. De omzetdaling en de meetperiode binnen

een concern is voor alle loonheffingennummers gelijk.

§ Er kan slechts 1 aanvraag per loonheffingennummer worden ingediend. Een tweede aanvraag wordt niet in

behandeling genomen.

§ Indien al een aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend voor 17 maart 2020 (17:00) wordt deze geacht een

aanvraag voor de NOW te zijn en dient de werkgever binnen 4 weken additionele informatie aan te leveren. De

werkgever ontvangt hiervan bericht van het UWV.

 •  De aanvraag dient in ieder geval te bevatten:

 • Procentuele verwachte omzetdaling (afgerond op hele procenten).

 • De gekozen aaneengesloten 3 maandenperiode waarover de verwachte omzetdaling is berekend.

 • Het rekeningnummer waarop betalingen van de Belastingdienst inzake de loonheffingen worden

ontvangen.

 • Het dossiernummer van de aanvraag voor werktijdverkorting indien deze eerder is ingediend.

§ Het UWV streeft ernaar om binnen 2 tot 4 weken na het indienen van de aanvraag het eerste voorschot uit te

betalen.

§ De officiële beslistermijn van het UWV op de aanvraag is 13 weken.

§ Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever de officiële

vaststelling van de subsidie aan te vragen. Daarvoor is in principe een accountsverklaring nodig. Verdere details

hierover zijn nog niet bekend. Het UWV zal binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling de

definitieve NOW subsidie vaststellen. Dat gebeurt op basis van nacalculatie en kan dus een nabetaling of een

terugvordering inhouden.

31 maart 2020

TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (hierna “NOW”) is vanochtend (31 maart 2020) middels een persbericht en kamerbrief verder bekend gemaakt. Het betreft nog niet de definitieve regelgeving, maar wel de uitgewerkte contouren van de regelgeving en de uitvoering van de regelgeving. De NOW is een subsidie van de overheid die de loonkosten van werkgevers met meer dan 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020 ten gevolge van de corona crisis grotendeels moet compenseren. Aanvragen voor de NOW dienen te gebeuren bij het UWV. Dat kan naar alle waarschijnlijkheid vanaf maandag 6 april 2020.

Inhoud van de NOW

Voorwaarden

De voorwaarden voor een beroep op de NOW zijn als volgt:

1. De werkgever moet een omzetdaling van tenminste 20% hebben vanaf 1 maart 2020.

2. De werkgever mag geen ontslag(en) doorvoeren op bedrijfseconomische gronden gedurende de periode waarover

hij de NOW subsidie ontvangt. Werkgevers die gebruik maken van de NOW mogen dus geen ontslagaanvragen

indienen bij het UWV op basis van bedrijfseconomische redenen vanaf 18 maart 2020 tot het einde van de periode

waarover de NOW is aangevraagd. Wordt dit toch gedaan dan wordt het loon van de betreffende werknemers

vermeerderd met 50% en wordt dit totaal afgetrokken van de loonsom waarover de NOW wordt berekend.

3. Een inspanningsverplichting van de werkgever om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden gedurende de NOW periode.

4. De werkgever heeft een controleerbare administratie die als basis dient voor de aanvraag NOW en die tenminste 5 jaren na de datum van de vaststelling van de NOW subsidie bewaard blijft en voor inzage beschikbaar is.

5. Als de werkgever niet langer voldoet aan de voorwaarden van de NOW dient hij hiervan onverwijld melding te doen aan het UWV.

6. De loonaangifte dient op de gebruikelijke manier tijdig gedaan te worden.

23 maart 2020

Wat zijn de fiscale gevolgen van meer thuis werken door de corona maatregelen?

Werknemers moeten nu veelal verplicht thuiswerken door de maatregelen in het kader van de corona crisis. Dit thuiswerken kan echter ook fiscale gevolgen hebben waar werkgevers rekening mee moeten houden.

Reiskostenvergoeding woonwerk-verkeer op declaratiebasis

De werkgever hoeft bij thuiswerken geen reiskosten woonwerk-verkeer te vergoeden als de werknemer deze normaliter per reis declareert bij de werkgever. De werknemer maakt immers geen kosten voor woonwerk-verkeer bij thuiswerken.

Vaste reiskostenvergoeding woonwerk-verkeer

Als de werknemer voor woonwerk-verkeer een vaste reiskostenvergoeding ontvangt dan kan de werkgever deze vergoeding in eerste instantie nog maximaal 6 weken onbelast doorbetalen, ook al maakt de werknemer geen kosten voor woonwerk-verkeer. Is echter de verwachting dat de werknemer langdurig zal thuiswerken en dus langdurig geen woonwerk-verkeer kosten heeft, dan mag de reiskostenvergoeding de lopende maand en gedurende de volgende maand onbelast doorbetaald worden. Als de werknemer daarna weer naar kantoor/werkplek komt, dan mag de onbelaste reiskostenvergoeding weer betaald worden vanaf de eerste maand na de maand waarin de werknemer weer op kantoor/werkplek werkt.

Wat zijn de gevolgen van thuiswerken in internationale situaties?

Voor grensarbeiders en voor andere internationaal werkzame werknemers kan thuiswerken gevolgen hebben op fiscaal en sociaal verzekeringsgebied. Werknemers die buiten Nederland wonen (bijvoorbeeld in België of Duitsland), in dienst van een Nederlandse werkgever zijn en die fulltime in Nederland werken zijn normaliter in Nederland sociaal verzekerd en betalen over hun salaris Nederlandse belasting.

Gevolgen op sociaal zekerheidsgebied

Als de werknemer door het thuiswerken meer dan 25% van de werktijd in zijn of haar woonland werkt, raakt op basis van de Europese regelgeving de werknemer normaliter sociaal verzekerd in het woonland. De werknemer is dan niet meer sociaal verzekerd in Nederland. Dat kan uiteraard tot ongewenste situaties leiden nu veel werknemers door de maatregelen rondom de corona crisis (moeten) thuis werken.

Zowel Nederland als België als Duitsland hebben inmiddels besloten dat het meer dan normaal thuiswerken als gevolg van de corona crisis (vooralsnog) niet zal leiden tot een wijziging van de sociale zekerheidspositie van de werknemer. De sociale zekerheidspositie van de werknemer blijft dus zoals die was voorafgaand aan de corona crisis. Hiervoor hoeven geen additionele formaliteiten vervuld hoeven te worden. De aanvraag van een A1-verklaring is hiervoor dus niet persé noodzakelijk. Echter, indien de werknemer ook al voor de corona crisis regelmatig in zijn woonland werkzaamheden verrichtte en/of de werknemer ook na afloop van de corona maatregelen regelmatig in zijn woonland werkzaam zal zijn, dient een A1-verklaring wel aangevraagd te worden.

Gevolgen voor de belastingheffing=

Het salaris van werknemers die wonen in bijvoorbeeld België of Duitsland en normaal gesproken fulltime in Nederland werken is normaliter in Nederland belast. Als deze werknemers thuis gaan/moeten werken, zal op basis van het betreffende belastingverdrag het gedeelte van het salaris dat ziet op de thuiswerkdagen belastbaar worden in België of Duitsland. In dat land, het woonland, worden namelijk fysiek de werkzaamheden verricht. Er ontstaat een zogeheten salary split, waarbij een gedeelte van het salaris in Nederland belast is en een gedeelte van het salaris in het woonland van de werknemer. Dit kan gevolgen hebben voor het nettosalaris van de werknemer. Voor de werkgever betekent dit dat de salarisadministratie voor deze werknemer aangepast zal moeten worden.

Het meer thuis werken kan derhalve tot ongewenste fiscale gevolgen leiden. In diverse landen wordt daarom nu bekeken of er maatregelen nodig zijn om deze ongewenste fiscale gevolgen naar aanleiding van meer thuiswerken door de corona crisis te voorkomen.

23 maart 2020

Aanvullende maatregelen op pensioen gebied aangekondigd:

coulance betalen pensioenpremies voor door corona crisis getroffen bedrijven en sectoren

Voor ondernemers die door de corona crisis in acute problemen zijn gekomen of komen zullen er ook

op pensioengebied maatregelen getroffen worden. De Stichting van de Arbeid en de koepels van

pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben dit inmiddels

afgesproken.

De maatregelen zullen per sector of werkgever verschillend zijn, maatwerk derhalve, en zullen

gebaseerd zijn op de volgende oplossingsrichtingen:

* een betalingsregeling die pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute

geldproblemen hebben.

* een verruiming van de betalingstermijnen voor getroffen sectoren en werkgevers waarbinnen

werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, binnen de wettelijke mogelijkheden.

* een minder strikt invorderingsbeleid door pensioenuitvoerders bij het innen van de

pensioenpremies. Bijvoorbeeld door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus

en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

Omdat op basis van de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot de betaaltermijnen en

invordering de ruimte voor dit maatwerk nog beperkt is, zal op korte termijn nader overleg

plaatsvinden hierover tussen het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, DNB en het

Ministerie van SZW. Het is de bedoeling dat deze maatregelen snel ingaan, ook rekening houdend met

de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW).

Ondernemers die nu al problemen ondervinden met het betalen van de pensioenpremies wordt

aangeraden om de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zonodig contact op te nemen

met hun pensioenfonds/pensioenverzekeraar/premiepensioeninstelling of hun pensioen- c.q.

financieel adviseur.

Vragen?

Neem contact op met Fabiënne Hol-van Goethem (fabienne@werque.nu; +31 6 22 89 39 26).

17 maart 2020

 

Nieuwe regelingen voor loonbehoud werknemers en ZZP’ers

De bestaande Regeling Werktijdverkorting waar werkgevers ten behoeve van hun werknemers een beroep op kunnen doen is per dinsdag 17 maart 2020 ingetrokken en vervangen door de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (“NOW”). Al ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden automatisch omgezet naar aanvragen voor de NOW. Voor ZZP’ers komt naast het beroep op de Bijzondere bijstand zelfstandigen een aantal aanvullende maatregelen voor (gedeeltelijk) behoud van inkomsten.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (“NOW”)

De NOW vervangt de Regeling Werktijdverkorting en is bedoeld als tegemoetkoming voor werkgevers. De NOW is ruimer opgezet dan de werktijdverkorting, kent een snellere en eenvoudigere procedure en is voor ieder soort bedrijf toegankelijk. Een beroep op de NOW heeft geen effect op de WW-rechten van werknemers.

Een werkgever die te maken heeft met tenminste 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020 kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten vragen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom voor een periode van maximaal 3 maanden. Deze periode van 3 maanden kan eenmalig verlengd worden met nog een keer een periode van 3 maanden. De werkgever blijft aan de werknemers het volledige loon, dus 100%, doorbetalen. Daarnaast mag de werkgever geen ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming op grond van de NOW wordt ontvangen. Op de NOW kan een beroep gedaan worden voor werknemers met een vast contract, met een contract voor bepaalde tijd en met flexibele contracten (min/max contracten, nulurencontracten) voor zover deze in dienst blijven gedurende de periode van tegemoetkoming en mits de werknemers voldoen aan de normale voorwaarden om een WW-uitkering te krijgen.

De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom. Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Bij 50% omzetverlies is de tegemoetkoming 45% van de loonsom. Bij 25% omzetverlies is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van tenminste 80% van de gevraagde tegemoetkoming verstrekken. Achteraf vindt er nacalculatie plaats op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom.

Tijdens de periode van de NOW maatregel is het niet noodzakelijk dat de werknemer niet meer werkt. De werknemer kan derhalve (deels) werkzaamheden blijven verrichten.

Op dit moment kunnen er nog geen aanvragen ingediend worden voor de NOW. De periode waarover tegemoetkoming obv de NOW kan worden gekregen is niet afhankelijk van het moment van indienen van de aanvraag. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt voor vergoeding in aanmerking. Al eerder ingediende aanvragen voor werktijdverkorting zullen worden omgezet naar aanvragen voor NOW. Wel zal daarbij additionele informatie opgevraagd worden, welke informatie is nog niet duidelijk.

Extra tijdelijke ondersteuning voor ZZP’ers

ZZP’ers met financiële problemen kunnen een beroep doen op een tijdelijk voorziening gedurende maximaal 3 maanden in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

Het betreft Inkomensondersteuning voor levensonderhoud gedurende maximaal 3 maanden, eventueel via voorschotten. De hoogte is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en zal maximaal circa € 1.500 netto per maand zijn. Er wordt geen vermogens- en/of partnertoets gehanteerd. De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terug betaald. Er kan aanvullend gevraagd worden om een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Deze lening kent de mogelijkheid voor uitstel van de aflossingsverplichting en kent een lager rentepercentage dan gebruikelijk is in het huidige Besluit bijstand verlening zelfstandigen (Bbz)

De behandeling van deze aanvragen voor inkomensondersteuning zal binnen 4 weken plaats vinden. De regeling

wordt momenteel verder uitgewerkt en zal op korte termijn in werking treden.

Veranderingen in de WW-premiedifferentiatie

De per 1 januari 2020 in werking getreden regelingen naar aanleiding van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

worden ook deels aangepast om ongewenste effecten te voorkomen.

Per 1 januari 2020 is de regel dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW premie moeten

betalen als een werknemer met een vast contract in een kalenderjaar meer dan 30% meer heeft gewerkt dan de

afgesproken contracturen. Met het oog op het overwerk in bepaalde sectoren (bijvoorbeeld zorgsector) wordt

deze regeling aangepast.

Verder wordt de deadline van 1 april 2020 waarvoor de door werkgever en werknemer ondertekende

schriftelijke arbeidsovereenkomst beschikbaar moet zijn om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie

verlengd tot 1 juli 2020. Voor 30 juni 2020 moeten dus de schriftelijke en ondertekende arbeidsovereenkomsten

beschikbaar zijn om bij vaste contracten gebruik te kunnen maken van de lage WW-premie.

Noodloket

Ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen door de overheidsmaatregelen ter

bestrijding van de coronacrisis kunnen een gift krijgen van de overheid. Daarbij moet het wel gaan om

ondernemingen met een fysieke inrichting buiten het eigen huis (als voorbeeld wordt de schoonheidssalon

genoemd). De gift zal een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 zijn. De voorwaarden waaronder een beroep

op dit zogenaamde noodloket kan worden gedaan worden momenteel verder uitgewerkt.

Uitstel van belastingbetaling

Het is mogelijk om uitstel van belastingbetaling aan te vragen als er sprake is van liquiditeitsproblemen. Dit

bijzondere verzoek tot uitstel geldt voor de loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en

inkomstenbelasting. Het verzoek dient schriftelijk te gebeuren en gemotiveerd te worden (wat is de impact van

de coronacrisis op de liquiditeitspositie; deskundigenverklaring in bepaalde situaties). De belastingdienst zal

direct uitstel verlenen, de inhoudelijke beoordeling vindt later plaats. De invordering wordt dus per direct

stopgezet. De invorderingsrente wordt per 23 maart 2020 verlaagd van 4% naar 0,01%.

Daarnaast kan overwegen om bijvoorbeeld bepaalde belastingaanslagen en aangiftebelastingen (bijvoorbeeld

loonbelasting en btw) vooralsnog niet te betalen als daardoor in de nabije toekomst liquiditeitsproblemen

ontstaan. Verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen zullen niet worden opgelegd door de belastingdienst of

komen te vervallen. Wel dient tijdig aangifte gedaan te worden en dient er tijdig (binnen 14 dagen na de officiële

betalingsdatum) melding gedaan te worden van de betalingsonmacht. Voor de afdracht van loonbelasting

betekent dit bijvoorbeeld nu dat overwogen kan worden om de loonbelasting niet af te dragen als er binnen 2

tot 3 maanden ernstige liquiditeitsproblemen worden voorzien. Bij niet afdracht zal er een naheffingsaanslag

volgen waarvoor dan bijzonder uitstel van betaling dient te worden aangevraagd.

bottom of page